Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Makaleler
 Tr Filateli Forumları | Ana Başlıklar | Makaleler
Mesaj icon Konu: Sâl Nâme'lerindeki Posta Bilgileri Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
marda99
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 07-Aralık-2006
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 797

Alıntı marda99 Cevaplabullet Konu: Sâl Nâme'lerindeki Posta Bilgileri
    Gönderim Zamanı: 10-Ekim-2008 Saat 23:15
[1266 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1849)]

POSTA'LAR


POSTA HÂNE i ÂMİRE


Der Sa`adet Posta Hâne i Âmire'sinden Rum İl'i'ye her Pazar Erte'si ahşam'ı iki tatar çıkarılub bir'i sağ kol'dan Edirne'ye ve diger'i sol kol'dan Selânik ve Yanya'ya gider. Ve Pazar gün'ü avdet ider'ler. Edirne'den her Ceharşenbe gün'ü sağ kol'dan Kalas'a ve orta kol'dan Vidin'e ve sol kol'dan Filibe'ye ve Kumanova ve Manastır tarîk'lerine üc tatar çıkarılub mahal i mezkûre'den Edirne'ye Pencşenbe gün'leri vâsıl olurlar.
Der Sa`adet Posta Hâne i Âmire'sinden Anadolu'ya her Ceharşenbe ahşam'ı beş tatar çıkarılub bir'i sağ kol'dan İzmir'e ve bir'i yine sağ kol'dan Alâ`iye'ye ve bir'i orta kol'dan Şam ı Şerîf'e ve bir'i dahî orta kol'dan Kayseriye'ye ve diger'i sol kol'dan Diyâr ı Bekr'e gider ve Salı gün'ü avdet iderler.

OSMAN'LU VAPUR KUMPANYA'SI

Her Cum`a Erte'si gün'ü Der Sa`adet'den Selânik'e çıkub yine Cum`a gün'ü avdet ider. Ve Cum`a Erte'si ve Ceharşenbe gün'ü İzmid ve Kara Mürsel'e gidüb Pencşenbe gün'ü avdet ider. Ve Salı gün'ü Gemlik'e gidüb Pencşenbe gün'ü gelür. Ve on beş gün'de bir kerre Cum`a gün'ü Trabzon'a gidüb Cum`a Erte'si avdet iderler.

   AVUSTURYA KARA POSTA'SI

Her Ceharşenbe gün'ü Belgrad yol'undan Viyana'ya gidüb Cum`a gün'ü Der Sa`adet'e vâsıl olur. Ve kara'dan gelen Paris ve Londra hurc'larını dahî getürür.
AVUSTURYA VAPUR KUMPANYA'SI

Cum`a Erte'si Der Sa`adet'den İzmir ve Sakız tarîkiyle Şira'ya ve ân'dan bir kol'u İskenderiyye'ye ve diger kol'u Triyeste'ye gider. Pazar gün'ü avdet ider. Ve Cum`a Erte'si gün'ü Selânik tarîkiyle Şira'ya ve ân'dan bir kol'u Hanya'ya ve diger kol'u Mora'ya gider. Kezâlik Pazar Erte'si gün'ü Gördös Dil'i ve Balya Badra ve Kurfa Ada'sı tarîkiyle Triyeste'ye gider. Der Sa`adet'den her Salı gün'ü Gelibolu ve Kal`â ı Sultâniye ve Boz'ca Ada ve Baba Burn'u ve Midil'lu tarîkiyle İzmir'e gidüb her Frenk Ay'ının on sekiz'inci ve yigirmi sekiz'inci gün'ü İzmir ve Çeşme ve Rodos ve Kıbrıs tarîkiyle Beyrut'a gider. Yaz mevsim'inde her Salı gün'ü Varna ve Tulça ve İbrâil tarîkiyle Kalas'a ve ân'dan on beş gün'de bir kerre Belgrad ve Budin tarîkiyle Viyana'ya gider. Ve her on beş gün'de Cum`a gün'ü Sinob ve Samsun tarîkiyle Trabzon'a gider. Triyeste'den on beş gün'de bir kerre Cum`a gün'ü kalkub dokuz gün zarf'ında İskenderiyye'ye ve on yedi gün'de Der Sa`adet'e vâsıl olur. Ve İzmir'den Pazar gün'ü ve Beyrut'dan her Ay'ın on'uncu yâhud on iki'nci gün'ü ve Kalas'dan üc gün'de Salı gün'ü ve Trabzon'dan üc gün'de Cum`a Erte'si gün'ü avdet ider. Ve vapur'lar avdet'lerinde giderken uğradıkları mahal'lerden yine geçerler.

FRANSA VAPUR KUMPANYA'SI

Her Frenk Ay'ının iki'nci ve on iki'nci ve yigirmi iki'nci gün'ü Kal`â ı Sultâniye ve İzmir ve Atina İskele'si tarîkiyle altı gün'de Malta'ya gider. Ve Malta'dan bir kol'u beş gün'de İskenderiyye'ye ve ân'dan iki gün'de Beyrut'a varır. Diger kol'u İtalya sevâhil'inden beş gün'de Marsilya'ya vâsıl olur. Ve her Ay'ın beş'inci ve on beş'inci ve yigirmi beş'inci gün'leri Der Sa`adet'e avdet ider.

RUSYA KARA POSTA'SI

Her on beş gün'de bir kerre Pazar Erte'si gün'ü Kalas yol'undan Petersburg'a gidüb Cum`a gün'ü avdet ider.

RUSYA VAPUR KUMPANYA'SI

Her Rûmî Ay'ın dörd'üncü ve on dörd'üncü ve yigirmi dörd'üncü gün'leri Hoca Beğ'e gidüb Hoca Beğ'den Der Sa`adet'e on'uncu ve yigirmi'nci ve otuz'uncu gün'leri avdet ider.

İNGİLTERE KUMPANYA'SI

Malta ve Şira ve İzmir ve Kal`â ı Sultâniye ve Gelibolu tarîkiyle her Frengî Ay'ın yigirmi'nci gün'ü Der Sa`adet'e gelüb Trabzon'a iki sefer ider. Ve sonra erte'si ay'ın on sekiz'inde Londra'ya gider.


[1270 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1853)]

ISTANBUL'DAN MEVÂKÎ'İ MEŞHÛRE'YE GİDÜB GELEN VAPUR ve KARA POSTA'LARININ DEFTER'İDİR


GELÜR      GİDER
Pazar    Rum İl'i Posta'ları    Pazar Erte'si
Salı    Anadolu Posta'ları    Ceharşenbe
Salı On Beş Gün'de    Bağdad Posta'sı    On beş gün'de PencşenbeAVUSTURYA KARA POSTA'Sİ

Pencşenbe gün'ü        Ceharşenbe gün'ü


HAZÎNE i HASSA OSMAN'LU VAPUR KUMPANYA'SI

Ceharşenbe    Çanak Kal`â, Limni, Golos    Her on beş günde bir kerre Pencşenbe
Hefte'de bir kerre    Sinob, Samsun, Trabzon    Hefte'de bir kerre
Cum`a, Pencşenbe, Pazar    Selânik, Gemlik, Kara Mürsel, İzmid    Cum`a Erte'si, Salı


TERSÂNE i ÂMİRE VAPUR'LARI


Hefte'de bir kerre    Sinob, Samsun, Trabzon    Hefte'de bir kerre
Hefte'de bir kerre Pazar    Gelibolu, Çanak Kal`â'sı, Midil'lu, İzmir    Hefte'de bir kerre Salı

MISR KUMPANYA'SI

Ay'da iki def`â    Istanbul, Çanak Kal`â'sı, İzmir, Rodos, İskenderiyye    Ay'da iki def`â

AVUSTURYA'NIN LOYD VAPUR'LARI

Pazar    Gelibolu, Çanak Kal`â'sı, Boz'ca Ada, Midil'lu, İzmir, Şira, Kurfa, Zanta, Triyeste, Selânik    Cum`a Erte'si
Hefte'de bir kerre    Sinob, Samsun, Trabzon    Hefte'de bir kerre
Salı    Varna, Tulça, Kalas, İbrâil, Viyana
Her on beş gün'de Pencşenbe    Burgaz, Varna    Cum`a
Pazar    İzmir, Sakız, Rodos, Kıbrıs, Beyrut, İskenderiyye    Salı, Cum`a Erte'si

İNGİLTERE'NİN HİND VAPUR'LARI KUMPANYA'SI

Her Frenk Ay'ının 19. gün'ü    İzmir, Malta, Cebel i Târık, Saut Hamton    Her Frenk Ay'ının 19. gün'ü


FRANSA VAPUR KUMPANYA'SI

Her Frenk Ay'ının 2., 12. ve 22. gün'leri    Marsilya, Jen, Ligurna, Civitavek, Napoli,    Her Frenk Ay'ının 5., 15. ve 25. gün'leri
    Mesina, Malta, Şira, İzmir, Midil'lu, Çanak Kal`â'sı, Gelibolu, Der Sa`adet
Her yigirmi gün'de bir kerre    İskenderiyye, Hafa, Yafa, Beyrut, Trablus, Lazkiye,    Her yigirmi gün'de bir kerre
    İskenderun, Mersin, Rodos, İzmir, Der Sa`adet
Her Frenk Ay'ının 7., 17. ve 27. gün'leri    Selânik'den Atina'ya    Her Frenk Ay'ının 9., 19. ve 29. gün'leri
Her Frenk Ay'ının 7., 17. ve 27. gün'leri    Atina'dan Selânik'e    Her Frenk Ay'ının 9., 19. ve 29. gün'leri
Ay'da iki def`â    İskenderiyye'den Marsilya'ya    Ay'da iki def`â
Ay'da iki def`â    Marsilya'dan İskenderiyye'e    Ay'da iki def`â


RUSYA VAPUR'LARI

Her Frenk Ay'ının 4., 14. ve 24. gün'leri    Hoca Beğ    Her Frenk Ay'ının 4., 14. ve 24. gün'leri

Bundan ma`adâ Boğaz İç'ine ve Ada'lara ahşam ve sabah gidüb gelmek üzre müteaddid vapur'lar işlemekdedir.

[1279 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1862)]

POSTA'LARA DÂİR MÂLÛMÂT


Der Sa`adet'e Rum İl'inden her Pazar gün'ü posta'lar gelüb Pazar Erte'si gider. Ve Anadolu'dan Salı gün'ü gelüb Çeharşenbe çıkar. Taşra'larda mevkî'ine göre her yer'de eyyâm ı muayyene'lerinde gelüb çıkar. Bu posta'lar her ne büyük'lükde olur ise olsun mektub ad'olunan memhûr tahrîrât'ı ve gazete ve matbûât ı sâire'yi ve nuhas'dan başka altun ve beyaz meskûkât ile zî kıymet her dürlü emânet eşyâ'yı ve nümûne ad'olunan birer mıkdâr eşyâyı a`diyye'yi ahz ve nakl ider. Ücret'inin bir mislü zam olunmağa rızâ gösterildiği hal'de posta müdîr'i bulunan yer'ler içün bir mektub'un mahall'ine vusûl'üne dâir sened ibrâz itmeği posta hâne'ler bâ sened i ta`ahhüd itdiği gibi akça ve zî kıymet eşyâ ahz'ına beher bin guruş üzerine sa`at'de on iki pâre zam olunur ise sigorta usûl'ü icrâ olunur. Birinin bir müstâcel iş'i vukûiyle zuhûrat çıkarmak istediği ve mektub ücretiyle berâber târife'de münderic zuhûrat ücret'ini virdiği takdir'de derhal mahsûs zuhûrat çıkarılur.
Âsâr ı Ma`lat Hasr ı Cenâb ı Mülûkâne'den olarak mahazâ teshîl i muâmelât içün bu sene posta'larca pul'lar îcâd olunarak beş ve iki ve bir guruş'luk ile yigirmi pâre'lik olmak üzere dört cins pul Hazîne i Celîle'de mahsûsen tab`itdirilmiş ve bunlar Memâlik i Mahrûsa ı Şâhâne'de her taraf'da müstakil me`mûr'ları vâsıtasıyle füruht olunmağa mübâşeret kılınmış ve müceddeden yol harita'ları dahî tab`olunarak târife ve teferruât ı sâire'si Posta Hâne i Âmire taraf'ından mufassal neşr ve îlân olunmuş olmasıyle mezkûr pul'lar alınub suhûletle istîmâl olunur.

TÂRİFE

Üç dirhem kadar bir a`dî mektub'dan elli sa`at'e kadar bir ve yüz sa`at'e kadar üç ve yüz'den beş yüz'e kadar beher yüz sa`at'de iki'şer guruş zam ile nihâyet on bir guruş ve üç dirhem'i tecâvüz'de beher dirhem içün nısf ücret zam olunur.
Büyük forma gazete nüsha'larından elli sa`at'e kadar beher nüsha'sından yigirmi ve yüz sa`at'e kadar kırk ve yüz sa`at'i tecâvüz'ünde altmış pâre,
Küçük forma gazete nüsha'larından elli sa`at'e kadar beher nüsha'sından iki ve yüz'e kadar dört ve yüz sa`at'i tecâvüz'ünde altışar pâre,
Beyaz akça'nın sa`at başına beher bin guruş'undan on iki'şer pâre,
Evrâk ı nakdiyye ve altun ve mücevherât ve incû ve buna mümâsil hafîf ve zî kıymet eşyâ'nın kıymet'inde sa`at başına beher bin guruş'dan iki pâre,
Nümûne tâbir olunur eşyâ ve matbûât'dan beher sa`at içün kıyye'de on pâre,
Evâmir i Âliye ve defâtir ve senedât gibi evrâk'dan kırk dirhem'e kadar üç dirhem'lik a`dî bir mektub ücret'i ve kırk dirhem'i tecâvüz'unde nümûne vech'le sa`at başına beher kıyye'de on bir pâre,
Tatar zuhûrât'ı ihrâc'ında sa`at başına yigirmi beş ve sürücü zuhûrâtıyçün üç buçuk guruş.


[1283 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1866)]

POSTA'LARA DÂİR MÂLÛMÂT


Der Sa`adet'e umûm Rum İl'inden her Pazar gün'ü posta'lar gelüb Pazar Erte'si gider. Ve Anadolu'dan kezâlik umûm olarak Salı gün'ü gelüb Çeharşenbe çıkar. Bu umûm posta'lardan fazla Der Sa`adet'den her Pencşenbe gün'leri Edirne ve Filibe ve Sofya'ya uğrayarak bir sürücü posta'sı daha çıkub mahall i mezkûre'den Çeharşenbe'leri avdet ider. Ve Anadolu kol'unda İzmid'e kadar vapur ile Der Sa`adet'den her gün posta çıkub avdet itdiği gibi Mudanya tarîk'i ve yine vapur ile Salı ve Cum`a gün'leri sabah'leyn Der Âliye'den Brusa'ya mahsûs posta'lar çıkub Pazar ve Pencşenbe'leri avdet eyler. Taşra'larda mevkî'ine göre her yer'de eyyâm ı muayyene'lerinde posta'lar gelüb çıkar.
İşbu umûm ve aralık posta'larından ma`adâ bir de vapur'lar ile deniz posta'larına mübâşeret olunmuş olub ilerû'da tâmîm olunmak üzre şimdi'lik Trabzon'a kadar yol üzerlerinde bulunan iskele'ler içün her Çeharşenbe gün'leri Der Sa`adet'den posta çıkarılarak hefte'de bir yine avdet ider. Ve mezkûr deniz posta'larıyçün zîr'de gösterildiği vech'le ayrıca mu`tedil bir târife yapılmış olduğu gibi sırasıyle İzmir ve Berr'eş Şam ve Selânik ve Varna ve sâir tarîk'lerde dahî karîben bu posta'lar işlemeğe başlayacağı ve çünki posta her mülk'de te`mûn i muâmelât ı nâs içün devlet'e âid bir iş olub o'nun bu'nun ve husûsen ecnebî'nin evrâk nakl itmege salâhiyet'leri olmadığından Trabzon tarîk'ine Devlet i Âliye'nin posta'sından ma`adâ deyyârber vâsıta ile mekâtib nakl olunmak bu kerre menn'olunmuş olduğu misül'lü diger tarîk'lerde dahî icrâ olunacağı mukarrer'dir.
Posta'lar her ne büyük'lükde olur ise olsun mektub ad'olunan memhûr muharrerât'ı ve gazete ve matbûât ı sâire'yi ve nuhas'dan başka altun ve beyaz meskûkât ile zî kıymet her dürlü emânet eşyâ'yı ve nümûne tâbir olunan birer mıkdâr eşyâyı a`diyye'yi ahz ve nakl ider.
Ücret'inin iki misl'i zam olunmağa rızâ gösterildiği hal'de posta müdîr'i bulunan yer'ler içün bir mektub'un mahall'ine vusûl'üne dâir sened ibrâz itmeği posta hâne'ler bâ sened i ta`ahhüd itdiği gibi akça ve zî kıymet eşyâ ahz'ına kıymet'e nisbet'le beher bin guruş içün sa`at'de on iki pâre zam olunur ise sigorta usûl'ü icrâ olunur. Birinin bir müstâcel iş'i vukû bulub zuhûrat çıkarmak istediği ve mektub ücretiyle berâber târife'de münderic zuhûrat ücret'ini virdiği takdir'de derhal mahsûs zuhûrat çıkarılur. Posta müdîr'i bulunan bir mahal içün Der Sa`adet Posta Hâne'si isteyen'lere havâle virir. Bunun içün fazla bir şey taleb olunmayub posta ile akça gönderildikde kaç guruş ücret virilmek lâzım gelür ise ücret alınur.
Envâî muhassenât'ı şâmil olan pul usûl'ü Âsâr ı Muhassen i Hazret i Cenâb ı Pâd ı Şâhî'den olarak mukaddem'ce Devlet i Âliye posta'larında dahî icrâ olunmağa başlanmış ve her cins pul'lar mahsûsen Avrupa'da tab'itdirilerek Memâlik i Mahrûsa'nın her taraf'ında posta mevâkî'inde me`mûr'ları cânib'inden satılmakda bulunmuş ve mesâfe'leri gösterir yol harita'sı olduğu gibi muâmelât ı sâire Posta Hâne i Âmire taraf'ından tafsîlen neşr ve îlân kılınmış olmasıyle mezkûr pul'lar alınub suhûlet'le istîmâl olunur.
Der Sa`adet ve Bilâd ı Selâse'nin cesâmet'ine nisbet'le posta'nın yalnız bir mahal'de bulunması pek müşkîlât'ı mûceb olduğundan zîr'de isim'leri merkûm her dâire'de bir posta mevkî'i olub ve mektub muâmelât'ı kâmilen şu mevkî'lerde dahî icrâ kılınub bu hal'de herkes mektubiyçün yakın olan posta mevkî'ine mürâca`at ider. Şu posta mevkî'lerinin her bir'inde fî hakîkî'si vech'le evrâk ı sahîha dahî füruht olunur. Der Sa`adet'de posta mevkî'leri
Posta Hâne i Âmire, Galata Posta Hâne'si, Beşik Taş Mevkî'i, Üsküdar, Sultan Ahmed, Sultan Bayezid, Sultan Mehmed, Mahmud Paşa.

TÂRİFE

Üç dirhem'e kadar a`dî bir mektub'dan altmış sa`at'e kadar iki ve yüz yigirmi sa`at'e kadar dört ve iki yüz sa`at'e değin altı ve bundan ziyâde mesâfe içün dokuz guruş ve üç dirhem'i tecâvüz'ünde beher dirhem içün nısf ücret zam olunur.
Büyük forma gazete nüsha'larından elli sa`at'e kadar beher nüsha'sından on ve yüz sa`at'e kadar yigirmi ve yüz sa`at'i tecâvüz'ünde otuz pâre,
Küçük forma gazete nüsha'larından elli sa`at'e kadar beher nüsha'sından iki ve yüz'e kadar dört ve yüz sa`at'i tecâvüz'ünde altışar pâre,
Beyaz akça'nın sa`at başına beher bin guruş'undan on iki'şer pâre,
Evrâk ı te`diyye ve altun ve mücevherât ve incû ve buna mümâsil hafîf ve zî kıymet eşyâ'nın kıymet'inde sa`at başına beher bin guruş'dan iki pâre,
Nümûne tâbir olunur eşyâ ve matbûât'dan beher sa`t içün beher kıyye'de on pâre,
Evâmir i Âliye ve defhatir ve senedât gibi evrâk'dan kırk dirhem'e kadar üç dirhem'lik a`dî bir mektub ücret'i ve kırk dirhem'i tecâvüz'unde nümûne vech'le sa`at başına beher kıyye'de on bir pâre,
Tatar zuhûrât'ı ihrâc'ında sa`at başına yigirmi beş ve sürücü zuhûrâtıyçün üç buçuk guruş.

DENİZ TÂRİFE'Sİ

Kal`â ı Sultâniye'yi geçmeyerek Marmara Deniz'i dâhil'inde bulunan İzmid ve Gemlik ve Tekfur Dağ'ı ve sâir iskele'ler içün üç dirhem'e kadar a`dî bir mektub'dan bir guruş,
Nefs i Kal`â ı Sultâniye dâhil olduğu hal'de Boğaz hâric'inde Ak Deniz'de bî'l cümle Memâlik i Mahrûsa iskele'leri içün üç dirhem'e kadar bir mektub'dan iki guruş,
Kara Deniz'de vâkî bî'l cümle Memâlik i Mahrûsa iskele'leri içün kezâlik üç dirhem'e kadar a`dı bir mektub'dan Ak Deniz misül'lü yine iki guruş,
Üç dirhem'i tecâvüz iden mekâtib'in her üç dirhem'e kadar bir misl'i ücret zam olunacağı misül'lü ta`ahhüd'lü mekâtib içün dahı ücret i a`diyye'nin bir mis'li zam olunacakdır. Her kangı iskele'ye olur ise olsun gazete'lerin beher nüshasıyçün on pâre alınacakdır.

[1286 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1869)]
[1293 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1876)]
[1294 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1877)]
[1296 Sene'si Sâl Nâme'sine göre (1879)]

POSTA TÂRİFNÂME'SİDİR


MUKADDİME


Memâlik i Mahrûsa ı Şâhâne'nin kangı mahal'lerine kangı gün'lerde posta çıkarılmakda olduğu ve nere'lere tatar vâsıta'sıyla mekâtib ve emânat ve eşyâ ve ne yer'lere sürücü yed'lerile yalnız muharrerât is`âl kılınmakda ve ne mahal'lerin merkez'lerinde müdîr ikâme olunmakda bulunduğunu ve posta işleyen mahal'lerin yek diger'ine olan bû`d ve mesâfe kaç sa`at'den ibâret idüğünü mübeyyin sâye i muhassenât ı vâye i Cenâb ı Pâd ı Şâhî'de harita'sı tanzîm kılınmağla bunca lâzım gelen târîfât ve ihtârât'ı ve alınacak ücûrât ve sâir mâlûmât'ı mübeyyin risâle'nin sûret'idir.

__________________________________________________________________________________________________________________

MÂLÛMÂT ı UMÛMÎYYE
__________________________________________________________________________________________________________________

Posta'lara tevdî olunacak mekâtib ve matbuât'ın her hal'de peşînen ücûrât'ı alınmak usûl ü müttehâze'dendir.
Yapışdırılacak pul'ların esmân ve elvân'ı ber vech'i zîr beyân olunur.

On Pâre'lik :    Mor
Yigirmi Pâre'lik :    Yeşil
Bir Guruş'luk :    Sarı
İki Guruş'luk :    Turuncî
Beş Guruş'luk :    Mâ'î
Yigirmi Guruş'luk :    Kırmızî

Posta'lara teslîm olunacak mekâtib ve evrâk ı sâire ve gazete ve matbuât ı mütenevviâ'nın üzerlerine ber muceb i târife ashâb'ı taraf'larından pul'lar yapışdırılarak zîr'de isim'leri tahrîr ve ta`dâd kılınan merkez'ler sandık'larına va`z'ı lâzım gelecekdir ve pul'lar dahî işbu merâkiz'de füruht olunacakdır.

Posta Hâne i Âmire, Galata, Beşik Taş, Üsküdar, Cigâl Oğl'u, Bayezid, Aya Sofya, Mahmud Paşa

Bir mektub'un posta pul'ları iz`âm ve mıkdâr'ına nisbet'le ücret'inden noksan yapışdırılub posta sandığına atıldığı hal'de mahal'line gönderilmeyüb postahâne'de tevkîf ve göz'e görünecek bir mahall'e va`z ile sâhıb'ı görüb mektub'un mahall'ine irsâl'ine tâlib olduğu hal'de noksan pul'lar bâd el ikmâl irsâl olunacakdır.
Mektub sâhıb'ı posta'ya teslîm etmiş olduğu mektub'u geri'ye almak murâd eylediği hal'de işbu mektub kendüsünün olduğuna posta idâre'sinin te`mîn ve sebeb i istirdâd'ına idüğünü dahî îzah ve tebeyyün etmeğe mecbur olacakdır.
Posta sandığına atılan mektub ve evrâk ı sâire üzerinde bulunan posta pul'larının kalb veyâhud bir def`â müstâmel olduğu tebeyyün etdiği hal'de o makûle evrâk mahall'ine gönerilmeyeceğinden ma`dâ ashâb'ı dahî lâcîl et te`dîb taharrî ve derdest edilecekdir. Egerce bu bozgun'luk yâni pul'larda olan uygunsuz'luk kendü taraf'ından olduğunu sâhıb ı mektub iddiâ ederse mütecâris'ine îras ile isbât ı madde etmesi lâzım gelecekdir.
Gönderilecek mekâtib ve sâire'nin üzerleri her kim'e gidecek olur ise isim ve şöhret'i ve mahall i ecnebî lisân'ında yazıldığı takdîr'de taşra posta hâne müdîr'i ecnebî lisân'ına âşinâ olmadık'ları cihet'le vakt i zamâniyle mahal'lerine irsâl'e güç'lük olmamak içün îzâhen Türk'ce dahî yazılması muktezî'dir.
Posta hâne müdîr'i bulunan mahal'lere virilen bî'l cümle mekâtib ve evrâk ı sâire ücret'i kâmilen ol mahal'de ahz olunur ve müdîr bulunmayan mahal'den müdîr bulunan mahall'e gönderilen evrâk ve mekâtib'in ücret'i bî't tabîi müdîr bulunan mahal'de ahz kılınacağından yalnız üzerlerine dâr ı çînî reng'inde pul yapışdırılacakdır.
Bir kimesne kendi ism'ine vârid olan bir mektub'un mühr'ünü fekk ve küşâd etmezden evvel adem i kabûl ile red ve iâde edebilür ise de mektub'un mühr'ünü fekk ve feth eyledikden sonra hiç bir vesîle ve bahâne ile edâ ı ücret'den imtinâ edemeyecekdir.
Mektub derûn'una kâime ve konsolide ve yâhud her nevî meskûkât ve eşyâ ı sâire va`z'ı kat`iyyen memnû olub şâyed bu memnûiyyet'i ısfâ etmeyübde yine va`z eden'ler olduğu takdîr'de mektub'ları alıkonulub bundan dolayı zuhûr edecek davâ'sına havâle i sem`î ve îtîbâr olunmayacakdır.
Posta işleyen mahal'ler içün hâric'den pul'suz mektub ve evrâk ı sâire olub is`âl'i de olanlardan yed'lerinde zuhûr edüb me`mûr'ları taraf'larından tutulacak olan o makûle evrâk'dan posta'dan kaçırılmış farziyle iki kat ücret alınacakdır.
Ta`ahhüd etdirilecek mektub'lar bir zarf derûn'una va`z olunub mühür fekk'i vâkî olmadıkca açılamayacak sûret'de zarf'ın üzeri mühr ü mûmî ile ıkl üç mahall'inden temhîr olunmak iktizâ eder. Bu sûretle mektub gönderecek olan âdem mektub'u me`mûr u mahsûs'a teslîm edeceğinden bunun içün kendü'sine bir kıt`a makbuz sened'i îtâ edilecekdir. Ve bu ile ta`hhüd'lü mektub zâyî olur ise ol hal'de mektub sâhıb'ına posta hâne'den yüz guruş îtâ edilecekdir.
Bir kimesne ber minval muharrer sened'i alınmış ta`ahhüd'lü bir mektub'un posta'ya teslîm'i târih'inden altı mâh mürûr'unda zâyî olduğu beyâniyle dâvâ etmeğe hakk'ı olmayacakdır. Alması ve yâhud taraf'ından ber mâruf bir vekîl i irsâliye ile îcâb eden sened'i imzâ'layarak aldırması lâzım gelür.
Gazete ve sâir matbû evrâk zarf derûn'una va`z olunmayub görünür sûret'de kâğıdla çenberledilmesi iktizâ eder. Ve bu takım gazete ve matbuât ara'sına sığıştırılmış mektub görülür ise sâhıb'ı taraf'ından iki kat ücret alınacakdır.
Eczâ ı nâriye ve bunun emsâl'i muhatara'lı şey'ler kat`iyyen kabûl olunmayub red olunur.

Taşra'ya ak'ca göndermek isteyenler taleb eyledikleri hal'de teshîlât olmak üzre yalnız posta ücret'i ahz olunarak îcâb'ına göre Der Sa`adet posta hâne'si havâle virebilür.

Posta vârid olduğu gün mektub'ların ne sa`at'den îtibâren tevzî olunacağı ahâli'ye îlân olunacak ve ahşam'a kadar posta hâne derûn'unda olan mahall i mahsûs'unda mektub'lar tevzî kılınacakdır.
Posta'nın vârid olduğu gün'de posta hâne'den alınmayan mektub'lar ertesi gün'ü müvezzî'ler mârifetiyle ashâb'ının mahal'lerine gönderileceğinden şimdi'lik a`dî mektub'un beher'i içün yigirmi ve ta`ahhüd'lü içün kırk pâre alınacakdır. Posta hâne'lerde virilecek mekâtib'den ücret i kademiyye olarak bir şey alınmayacakdır.
Mekâtib'in işbu müvezzî'ler mârifetiyle ibtidâ tâyîn edilen hudûd'un derece derece takviyyesiyle uzak'lara kadar tevzî edilecekdir. Ve bu makûle mektub'ların ücret'i virilmiş ise mezkûr dâr ı çînî reng'inde üzerinde ne kadar pul var ise ol mıkdâr ücret baş'ına edâ olunacakdır.
Müvezzî'ler icrâ ı me`mûriyet'lerinde kendü'lerinden kaba'ca bir hareket ve muâmele görülür ve yâhud ziyâde ücret taleb olunur da Posta Hâne i Âmire idâre'sine iştikâ olunacak olunur ise kim'ler olduğu anlaşılmak içün yaka'larında bulunan numero'nun beyân'ı iktizâ eder.
Taşra'ya gönderilmek üzre posta hâne'ye gelecek emânet ve eşyâ ve ta`ahhüd'lü mekâtib sa`at dokuz buçuğa ve a`dî mekâtib sa`at on'a değin alınacakdır.
Kara ve deniz posta'lariyle gönderilecek emânet ve eşyâ ve ta`ahhüd'lü mekâtib yalnız Posta Hâne i Âmire'den ahz ve kabûl olunub Galata posta hâne'sinden fakat bahren ta`ahhüd'lü mekâtib alınur. Galata posta hâne'siyle sâir merkez'lerde kara posta'ları içün virilecek mekâtib sa`at dokuz buçuğa kadar alınacakdır.

BAHREN ve BERREN POSTA'LARIN YEVM i HAREKET ve VÜRÛD'LARI

Anadolu cânib'ine işleyen posta'lardan ekserî'si her Ceharşenbe çıkarıldığı misül'lü beher Pazar gün'leri Kaysere ve Kütahya ve Salı gün'leri Şam ve Bağdad tarîk'leri ve posta'ları Der Sa`adet'e vürûd ider. Ve Rum İl'i cânib'inin kara'dan posta işleyen Niş ve Vidin ve sâir mahal'lerine hefte'de bir kerre her Salı gün'ü emânet ve mektub ve posta'lar çıkarılub ve ora'lardan her Cum`a Erte'si Der Sa`adet'e gelür. Ve her Pencşenbe gün'ü Edirne Sofya Niş Filibe taraf'larına fevk el a`dî olarak sürücü ile yalnız evrâk posta'sı gönderilüb işbu mahal'lerden dahî Ceharşenbe gün'ü Der Sa`adet'e vürûd ider. Ve bir de Edirne'den Der Sa`adet'e Pazar Erte'si gün'leri mektub posta'sı gelür.
Kezâlik Memâlik i Mahrûsa ı Şâhâne'nin sevâhil olan mahal'leriyle içerü'sünde bulunan yer'lere bahren işleyen posta vardır.
VARNA TARÎK'İ

Varna ve Şumnu ve Rus'cuk tarîk'lerine hefte'de iki def`a Salı ve Cum`a gün'leri posta çıkarılur. Ve emânet ve mektub sa`at altı'ya kadar alınur. Her Pazar Erte'si Pencşenbe mahall i merkûme'den Der Sa`adet'e gelür.

TRABZON TARÎK'İ

Her Ceharşenbe gün'ü Ereğ'lu Amasra İne Bolu Sinob Samsun Ordu Ünye Giresun uğrayarak Trabzon'a gidüb o civar'dan ve Anadolu'nun içerü'sünde bulunan mahal'lere olan emânet ve mekâtib'i dahî buralardan gönderilmek üzre emânet sa`at sekiz'e mekâtib sa`at sekiz buçuğa kadar alınur. Ve avdet'de mezkûr iskele'lere uğrayan posta her Pazar gün'ü Der Sa`adet'e avdet ider.

SELÂNİK TARÎK'İ

Selânik ve Manastır ve Işkodra'ya gitmek üzre kezâlik Pencşenbe gün'leri doğru'ca Selânik'e posta çıkarılub emânet kezâlik sa`at sekiz'e ve mektub sekiz buçuğa kadar kabûl olunur. Ve ora'dan kezâlik Pencşenbe gün'leri Der Sa`adet'e gelür.

GOLOS TARÎK'İ

Kal`â ı Sultâniye ve Kara Ağac ve Kavala ve Selânik'e uğrayarak mezkûr Golos ve Yeni Şehir ve Tırhala ve Yanya'ya beher hefte Cum`a Erte'si gün'leri posta çıkarılur. Emânet sa`at sekiz'e mektub sa`at sekiz buçuğa kadar kabûl olunur. Ve mezkûr mahal'lerden her Pazar Erte'si gün'leri Der Sa`adet'e gelür.

İZMİR TARÎK'İ

Geli Bolu Kal`â ı Sultâniye ve Midil'lu'ya uğrayarak İzmir ve civâr'ı mahal'lere beher Pencşenbe gün'leri posta çıkarılur. Emânet sa`at sekiz'e ve mekâtib sa`at sekiz buçuğa kadar alınur. Ve zikr olunan mahal'lerden her Ceharşenbe gün'leri gelür.

KÖRFEZ TARÎK'İ

Darı'ca ve Kara Mürsel'e uğrayarak beher gün sabah'ları İzmid'e posta çıkarılur ve beher gün ahşam üzer'leri gelür.

GEMLİK TARÎK'İ

Mudanya Gemlik'e uğrayarak Brusa'ya her Pazar ve Salı ve Cum`a gün'leri sabah'leyin posta ihrâc olunub ve her Cum`a Erte'si ve Pazar Erte'si ve Ceharşenbe gün'leri ahşam'ları vürûd eder.

BANDIRMA TARÎK'İ

Bandırma ve ora'dan Balıkesri'ye her Pencşenbe gün'leri posta çıkarılur. Ve bu mahal'lerden her Pazar sabah'ları gelür.

TEKFUR DAĞ'I TARÎK'İ

Silivri ve Ereğ'lu'ya uğrayarak Tekfur Dağ'ına her Salı ve Cum`a Erte'si gün'leri sabah'leyin posta çıkarılur. Ve işbu mahal'lerden Pazar Erte'si ve Pencşenbe gün'leri ahşam üzeri gelür.

MÂLÛMÂT ı BAHRİYYE

Deniz postasiyle nakl olunacak mekâtib ve gazete ve evrâk ı sâire'nin posta ücret'i kara posta'sı misül'lü baş'ına te`diye olunacağından bunlara dahî iktizâ eden posta pul'ları evvel'ce yapışdırılmak îcâb ı hal'dendir.
Gerek Âsitâne'den Memâlik i Şâhâne sevâhil'inde vâkî iskele'lere ve gerek bu iskele'lerin bir'inden diger'ine gönderilen a`dî bir mektub'dan kırk pâre ücret alınacakdır. Fazla olan mektub'un her bir dirhem'i içün nısf ücret yânî yigirmişer pâre daha zam olunacakdır.
Gazete ve evrâk ı matbû ve ta`ahhüd'lü mektub'lar içün kara posta'sından sûret'le ücret alunur ise bahren is`âl'ine ol vech ile muamele idilür.

__________________________________________________________________________________________________________________

POSTA TÂRİFE'Sİ
__________________________________________________________________________________________________________________

MEKTUB TÂRİFE'Sİ


Kadîm'den berû beyn en nâs mâruf ve müstâmel olan kıyye'nin üç dirhem'i dirhem i a`şarî hesâbiyle on gram îtibâr oluna. Beher on gram'lık mektub'dan yüz sa`at mesâfe içün altmış pâre ve yüz bir sa`at'den iki yüz sa`at'e kadar üç ve iki yüz bir sa`at'den ilerûsiyçün her kaç sa`at olur ise olsun hudûd u hâkâniyye'de nihâyet mesâfe'ye kadar altı guruş ücret ahz olunur. Ve on gram'dan fazla gelen mekâtib'den beher beş gram kadar fazla'sı içün nısf ücret zam olunur.
Posta hâne olan mahal'lerde iki kat ücret ahz ile ta`ahhüd usûl'ü icrâ olunduğu misül'lü tatar cadde'si olan mahal'lere emânet ve eşyâ ve makâtib gönderilüb tatar işlemeyen mahal'lere yalnız mektub gönderilür.
Gazete'lerin beher'i on altı gram olanlarının beş ve otuz gram'a kadar on ve bundan ziyâde'sinin ücret'i yigirmi pâre'dir. Ve risâle şekl'inde olan gazete'lerin beher seksân üç gram'lığının yigirmi pâre'dir.
Devlet matba`a'larında basılan kitab'ların taşra nakl ve ihrâc'ında eşyâ i sâire'ye nisbet'le nısf ücret ahz olunur.
Evâmir i Âliye ve defâtir ve senedât gibi evrâk'dan yüz otuz bir gram'a kadar on gram'lık a`dî bir mektub ücret'i ve yüz otuz bir gram'ı tecâvüz ederse nümûne vechiyle sa`at'de iki yüz elli gram'a kadar iki yüz elli bir'den beş yüz gram'a kadar dört ve beş yüz bir'den yedi yüz elli gram'a kadar altı ve yedi yüz elli bir'den bir kilo gram'a kadar sekiz pâre ahz olunacakdır. Ve bu makûle evrâk'ın ta`ahhüd'ü arzu olunur ise ücret'in iki misl'ü ahz idilerek icrâ olunacakdır.

EMÂNET TÂRİFE'Sİ

Altun emânet'inin beher bin guruş'u içün sa`at'de üç ve sîm i mecîdiye kezâlik beher bin guruş'u içün sa`at'de altı ve metalik beher bin guruş'u içün kezâlik on iki pâre ücret alınacakdır.
Posta ile bu makûle sîm ve zer ve mücevherât ve sâir zî kıymet eşyâ'nın hîn i nakl'inde kıymet'leri hesâbiyle beher bin guruş içün altmış pâre alınarak sigorta usûl ü icrâ olunur. Ve meskûkât ı nuhâsiye posta'lar ile nakl'i memnû'dur.

NÜMÛNE TÂRİFE'Sİ

Zî kıymet eşyâ'dan usûl ü sâbık üzre kıymet'ine nisbet'le beher bin guruş içün iki pâre ücret alınur. Fakat kıymet'dâr olmayan eşyâ i a`diyye'de dirhem hesâb'ı dirhem i a`şarî'ye tahvil olunduğundan bâde ma` beher sa`at'de bir gram'dan iki yüz elli gram'a kadar olan eşyâ'dan iki ve iki yüz elli bir gram'dan beş yüz gram'a kadar olan eşyâ'dan dört ve beş yüz bir'den yedi yüz elli gram'a kadar ağır'lıkda bulunan eşyâ'dan altı ve yedi yüz elli bir'den bir kilo gram'a kadar eşyâ'dan sekiz pâre ücret alınacakdır. Ve bir kilo gram'dan ziyâde olan eşyâ nihâyet iki kilo gram'dan ziyâde ağır'lıkda bulunanlarının kabûl ve adem i kabûl'ünde posta muhtar olacakdır.
Posta'ya virilen emânet akça'nın derûn'unda beyân olunan mıkdâr'ınfan fazla akça zuhûr eyledikde bu fazla'nın iki kat ücret'i ahz olunur.
Bir zât'ın nefs'ince bâzı mühim ve müstâcel iş vukû bulubda zuhûrat tatar veyâ sürücü ihrâc'ını murhad eyledigi takdir'de ber mûceb i târife mektub ücret'i virdikden sonra beher sa`at'de tatar içün yigirmi beş ve sürücü içün üç buçuk guruş ücret ahz olunur.
__________________________________________________________________________________________________________________

İHTÂRÂT (Yalnız 1296 Sâl Nâme'sinde)
__________________________________________________________________________________________________________________

Umûm Memâlik i Şâhâne'den başlıca'larına posta'nın kangı gün'lerde ve nerelere kadar gidecekleri işbu târif cedvel'inde gösterildiği ve henüz posta işledilemeyen kazâ ve nâhiye'lere dahî ol kazâ ve nâhiye'nin kangı vilâyet ve livâ'ya mensub ise irsâl'i murad olunan mektub'un üzeri açık ve okunak'lı ibâre ile ______ Vilâyet'in ______ Sancağında ______ Kazâ'sında yâhud ______ Kazâ'sının ______ Nâhiye'sinde Me`mur veyâ ______Oğl'u ______Efendi ______ Ağa ______ Beğ deyû tahrîr olunduğu hal'de posta hâne'ce kabûl ve is`âl olunur.
Posta'ların şimdi'ye kadar nerelere işletdirildiği ve bu yer'lerin Der Sa`adet'e bu`d ve mesâfe'leri Der Sa`adet'den kangı gün'ler hareket ve kangı gün'ler avdet itdikleri hakk'ında halk'ca bilinecek henüz bir mâlûmât icmâl'i tanzîm'ine teşebbüs olunmadığından bu sene'lik zîr'de tanzîm olunan cedvel'in daha mükemmel ve muntazam cedvel ve harita'ları bir taraf'dan tanzîm ve Bâb ı Âlî'ye derdest takdîm bulunduğu gibi emânât ve nümûne ve mekâtib ücûrât'ının tahkîk'i dahî o sıra'da cerîde'lerle îlân olunacakdır.
Posta vâsıtasıyle her nevî muhâberât ve tevdî olunan emânât ve nümûne ve mekâtib hakk'ında mülâhaza ve tereddüd ve müşkîlât hatıra gelübde Posta Hâne i Âmire me`mur'larına mürâca`at olunduğu hal'de her dürlü teshîlât ve irâe i tarîk'e mecbur olacaklardır.
Ve'l hâsıl Memâlik i Şâhâne'den kangı vilâyet ve livâ ve kazâ ve nâhiye ve bir derece'ye kadar kurrâ'larla muhâberât teshîlât'ına mercî i muhâberât olan Posta ve Telgraf Nezâret'i ân be ân nazar ı dikkât ve ehemmiyet'e alarak taht ı inzibât'a alınmakda olduğundan yakın'da her nevî teshîlât hakk'ında Bâb ı Âlî'ye derdest takdîm bulunan harita'ların irâde'leri istihsâliyle neşr ve îlân olunacakdır.
Memâlik i Ecnebiyye ile muhâberât'a mecbur olan kesân dahî yine Nezâret i müşâr en ıleyhe idâre'sinde bulunan ittîhâd posta'sına mürâca`at eylediği hal'de teshîl i maslâhât'a ibtidâr olunacakdır.


Düzenleyen Osman Levent Se - 04-Ekim-2008 Saat 13:57
strPostAds
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

:: Tr Fila Forumlari ::
Her Hakki Saklidir
©2005-2007